ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 20 Νοεμβρίου 2023 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.39758

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 54

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”)»,

β) τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-2022) και

δ) τις υπ’ αριθμ. 915/33288/30-09-2022 & 1252/38521/03-11-2022 αποφάσεις Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε στην 54η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:30΄ π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση του από 20-11-2023 πρακτικού της επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τμήμα της δημόσιας σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή γευμάτων σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο) Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2023-24, ποσού 40.857,60€ χωρίς ΦΠΑ 13% και 46.169,09€ με ΦΠΑ».

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της επιτακτικής ανάγκης που προκύπτει για την άμεση υπογραφή της εν λόγω σύμβασης καθώς λήγει στις 21/11/2023.

Κοινοποίηση:
1. κ. Αριάδνη Παπαφωτίου, Επικεφαλής του

Συνδυασμού “ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ”

2. κ. Γεωργούλα Αντώνιο, Επικεφαλής του

Συνδυασμού “ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ”

3. κ. Χαραλαμπίδου Παρθένα, Ανεξάρτητη

Δημοτική Σύμβουλο
4. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ)