Η είδηση

Η  υπ’ αρ. 8/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών,  μετά από άσκηση ανακοπής, ακύρωσε την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό ακινήτων ενός ζεύγους Σερραίων, λόγω καταχρηστικότητας. Επίσης, ακυρώθηκαν  οι επιταγές προς πληρωμή της διαταγής πληρωμής,  διότι περιείχαν  τόκους υπερημερίας που είχαν παραγραφεί.

Το ιστορικό

Συγκεκριμένα, είχε εκδοθεί το 2011  διαταγή πληρωμής από το Ειρηνοδικείο Αθηνών για απαίτηση 7.740,96 ευρώ. Μετά από 12 χρόνια, το Δεκέμβριο 2023  επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση για το ποσό των 7.740,96 ευρώ σε δύο ακίνητα ιδιοκτησίας τους στις Σέρρες  και επισπεύδεται ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για τον Ιούλιο 2024.

Ειδικότερα, κατασχέθηκε ένα αγροτεμάχιο, συνολικής έκτασης 7.120,00 τ.μ., αξίας 100.000,00 ευρώ, κυριότητας του πρώτου ανακόπτοντα. Επίσης,  κατασχέθηκε ένα διαμέρισμα εμβαδού μικτού 97,70 τ.μ., αξίας 84.000 ευρώ, κυριότητας της συζύγου του, δεύτερης ανακόπτουσας.

Κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι  «υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιημένου μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού και υπέρβαση της αρχής της αναλογικότητας, λαμβανομένου υπόψη ότι η κατάσχεση έχει επιβληθεί για το ποσό των 7.740,96 ευρώ, ενώ η συνολική εμπορική αξία των κατασχεθέντων ακινήτων ανέρχεται στο ποσό των 184.000,00 ευρώ και για τα δύο ακίνητα, δηλαδή υπάρχει μία σημαντική απόκλιση μεταξύ των ποσών αυτών, καθώς η αξία των κατασχεμένων ακινήτων είναι πολύ μεγαλύτερη του ποσού της κατάσχεσης, το οποίο αποτελεί και το ποσό της συνολικής απαίτησης, για την οποία έχει εκδοθεί ο εκτελεστός τίτλος»

Και καταλήγει η κρίση του Δικαστηρίου: «Επομένως, συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, διά της επιβολής της προσβαλλόμενης κατάσχεσης, οπότε ο πρώτος λόγος της κρινόμενης ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και κατ’ ουσίαν και πρέπει να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης».

Επίσης κρίθηκε ότι οι τόκοι υπερημερίας από το 2010  είχαν υποκύψει στην πενταετή παραγραφή με αποτέλεσμα το Δικαστήριο να ακυρώσει τις επιταγές προς πληρωμη κατά των οφειλετών διότι περιείχαν παραγεγραμμένους τόκους υπερημερίας.

 

Συμπεράσματα

Βλέπουμε ότι μια  κατάσχεση μπορεί να  επιβάλλεται καταχρηστικά και η απαίτηση μπορεί να περιέχει παραγεγραμμένους τόκους.

Εάν όμως, οι οφειλέτες δεν ασκούσαν εμπρόθεσμα ανακοπή,  τότε θα υποβάλλονταν η περιουσία τους (και μάλιστα η πρώτη κατοικία της συζύγου) σε πλειστηριασμό για παραγεγραμμένη απαίτηση!

Άρα, ποτέ εκ των προτέρων δεν παραδίδουμε τα όπλα.

 

Φώτιος Βαγενάς

Δικηγόρος

www.vagenaslaw.gr