Σέρρες, 09.05.2024
ΘΕΜΑ: Αντιστοιχία Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ως
Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής
Κύριοι/κυρίες,
Με την ΚΥΑ Αριθμ. 241205 /28.07.2022 «Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων που
πρέπει να πληρούνται για την αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου
με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και
τρόπος πιστοποίησης της τήρησης των προϋποθέσεων αυτών (ΦΕΚ 4124Β/ 3.08.2022)»,
τίθενται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις προκειμένου τα Τμήματα Σχολών Μηχανικών
Πανεπιστημίου, να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να
απονέμουν διπλώματα μηχανικών. Η διαδρομή του τμήματός μας, από την αρχή μέχρι
σήμερα έχει υποστεί όλες τις αναγκαίες μεταβολές προκειμένου να επιτύχει το επίπεδο
ενός ισότιμου πολυτεχνικού τμήματος, ενώ πρόσφατα έλαβε την Πιστοποίηση
λειτουργίας ως Πανεπιστημιακό Τμήμα από το αρμόδιο Συμβούλιο Αξιολόγησης και
Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ. Όπως είναι γνωστό, η φοίτηση σε τμήματα της 3βάθμιας
εκπαίδευσης, τα οποία βρίσκονται εκτός της μόνιμης κατοικίας των φοιτητών προκαλεί
μια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, τόσο για τους φοιτητές, όσο και για τις οικογένειες
τους. Πρόσθετος παράγοντας ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο υπέρμετρος
χρόνος και κόπος από την πλευρά των φοιτητών, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του υψηλού επιπέδου σπουδών του συγκεκριμένου τμήματος.
Εν προκειμένω, με το ν. 4610/2019, ήδη από το 2019, το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας
& Γεωπληροφορικής εντάχθηκε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε).
Στην περίπτωση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, και ενώ
πληρούνται σωρευτικά οι εκ της ΚΥΑ προϋποθέσεις, δεν έχει εισέτι εκδοθεί απόφαση
αντιστοιχίας από την Επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
Ειδικότερα,
α. Το πρόγραμμα του πρώτου κύκλου σπουδών, διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται
να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού, όπως οι ειδικότητες ορίζονται στην
υποπαρ. ΙΓ12 του ν. 4254/2014 (Α’ 85).
γ. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες,
ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού
γνωστικού αντικειμένου,
γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του
γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,
δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη
μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών,
εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων.
Τα ανωτέρω στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών έχουν πιστοποιηθεί από την Εθνική
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης «ΕΘ.Α.Α.Ε».
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται μαθήματα όπως για παράδειγμα Γεωδαισία Ι (Μέθοδοι και
όργανα), Γεωδαισία ΙΙ (Αποτυπώσεις και Χαράξεις), Γεωδαισία ΙΙΙ (Γεωμετρική και Δίκτυα)
και IV (Δορυφορική GPS), Ειδικά θέματα Συνορθώσεων και Εφαρμογές.
δ. Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας
ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος.
ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος έχει γνωστικό αντικείμενο σε
αντικείμενα μηχανικού.
Ειδικότερα, εκ των 11 μελών ΔΕΠ (10 + 1 εν αναμονή ΦΕΚ διορισμού), δύο καθηγητές (2)
δεν έχουν γνωστικό αντικείμενο καθώς δεν έχουν διδακτορικό, αλλά έχουν επιστημονικό
πεδίο σε αντικείμενα μηχανικού.
Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που απαιτείται από την ΕΘ.Α.Α.Ε (αν κάποιος δηλαδή
είναι μηχανικός) δεν αναφέρεται πουθενα, σε κανένα ΦΕΚ, σε καμία νομοθεσία και
άλλωστε όταν οι Καθηγητές εκλέγονται στα Τμήματα, δεν παίζει κανέναν ρόλο το βασικό
τους πτυχίο, αλλά μεταξύ άλλων, η ειδίκευση, το επιστημονικό αντικείμενο που
τεκμαίρεται από το ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο και η επαγγελματική εμπειρία στο
γνωστικό αντικείμενο.
στ. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι συναφές σε ποσοστό
τουλάχιστον 70% με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής.
ζ. Τα υπό στοιχεία ε’και στ’ στοιχεία βεβαιώνονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.
η. Το Τμήμα θα ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-
2024.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα μετά από πέντε (5) έτη φοίτησης των πρώτων εισακτέων του
Πανεπιστημιακού τμήματος σπουδών δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, με
αποτέλεσμα η φοιτητική κοινότητα να βρίσκεται σε μια αβέβαιη κατάσταση, χωρίς
ξεκάθαρη επαγγελματική αναγνώριση .Εμείς και οι οικογένειες μας κατά τις εισαγωγικές
μας εξετάσεις, εμπιστευθήκαμε τους θεσμούς της χώρας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο
της Ελλάδος, για τη εκπαιδευτική διαδικασία και τις επαγγελματικές μας προοπτικές και
τώρα νιώθουμε εξαπατημένοι.
Στην κατεύθυνση αυτή, παρακαλούμε για τη συνδρομή σας και τις ενέργειές σας,
Οι Εκπρόσωποι των φοιτητών