Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο (ν.5078/2023) αυξάνεται το όριο οφειλών ασφαλιστικών εισφορών για συνταξιοδότηση από 20.000 σε 30.000 ευρώ (από 6000 σε 1000 ευρώ για οφειλές προς τον π.ΟΓΑ), με σκοπό με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν περισσότεροι ασφαλισμένοι και ευκολότερα παρά τις οφειλές τους.

Ειδικότερα:

Τα ποσά οφειλών είναι δυνατό να υπερβούν τα μέχρι σήμερα όρια και μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για οφειλές προς τον π. ΟΓΑ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας του,

β) έχει καταβάλει εισφορές για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ή έξι χιλιάδων (6.000) ημερών και

γ) οι τραπεζικές καταθέσεις του δεν ξεπερνούν το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν είναι οφειλέτης προς τον π. ΟΓΑ.

Στην περίπτωση αυτή, το υπερβάλλον των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τον π. ΟΓΑ, ποσό οφειλής, συμψηφίζεται με το εξήντα τοις εκατό (60%) του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του.

Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τον π. ΟΓΑ, παρακρατείται από τα ποσά των επόμενων συντάξεων, μετά τον μηδενισμό του υπερβάλλοντος, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60).

Η συμμόρφωση με τις νέες αυτές διατάξεις απαιτεί τη συγκατάθεση του αιτούντα και την κοινοποίηση στον e-ΕΦΚΑ των απαραίτητων εγγράφων και στοιχείων. Επιπλέον, η συγκατάθεση συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: https://www.andreasmichailos.gr/news/ayxese-orioy-opheilon-syntaxiodoteses