Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Σερρών ενημερώνει τους παραγωγούς του νομού μας για το θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης Ομάδων Παραγωγών και τα ωφελήματα των μελών τους.

Η ομάδα παραγωγών είναι ένα συλλογικό σχήμα το οποίο συστήνεται από γεωργούς ή κτηνοτρόφους που έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν για να πετύχουν κοινούς στόχους.
Για την αναγνώριση της Ομάδας Παραγωγών, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός παραγωγών περιορίζεται σε πέντε (5)άτομα – φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του παραγωγού και είναι μέλη (εταίροι, μέτοχοι, κλπ) του νομικού προσώπου που αιτείται την αναγνώριση. Ο αριθμός αυτός αφορά Ομάδες Παραγωγών σε οποιονδήποτε παραγωγικό κλάδο (Φυτικής και Ζωικής παραγωγής)
Οι στόχοι του συλλογικού σχήματος
1. Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας στην προμήθεια εισροών και υπηρεσιών
2. Η αποδοτικότερη κοινή αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων παραγωγής
3. Η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες
4. Η συγκέντρωση της προσφοράς των γεωργικών πρώτων υλών για αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης (με όρους ποσότητας, ποιότητας, χρονικής κλιμάκωσης, κλπ) έναντι επιχειρήσεων του επόμενου κρίκου της εφοδιαστικής αλυσίδας
5. Η παραγωγή πρώτης ύλης βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που θέτουν οι αγοραστές στα πλαίσια συμβολαίων
6. Η λειτουργία κοινής υποδομής για συσκευασία/ τυποποίηση/ επεξεργασία πρώτης ύλης και προώθηση/πώληση αυτής στο χονδρεμπόριο ή στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα ή σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού
Οι Ομάδες Παραγωγών εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ), το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κίνητρα – ωφελήματα των Ομάδων Παραγωγών.
1) Οι επενδύσεις των Ομάδων Παραγωγών:
α) Εντάχθηκαν με απόλυτη προτεραιότητα (εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας) στο υπομέτρο 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – στα προγράμματα, δηλαδή, που είναι γνωστά με τον όρο «Σχέδια Βελτίωσης».
β) Είχαν επίσης αυξημένο (κατά 10%) ποσοστό επιδότησης, στα παραπάνω προγράμματα.
2) Στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο ΕΜΑΣ, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Στην Π.Ε. Σερρών, με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, έχουν συγκροτηθεί 46 Ομάδες παραγωγών.

Με τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν, καλούμε περισσότερους παραγωγούς να συγκροτήσουν Ομάδες Παραγωγών και να καρπωθούν τα σχετικά ωφελήματα.