Τρίτη 11 του μηνός Ιουνίου 2024 και ώρα  12:05 μ.μ.  στην 28η Τακτική  Μεικτή Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής,  που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Κ. Καραμανλή 1, για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Νομική Υπηρεσία

 

   ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για εκτέλεση της με αριθμό 240/2023 διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου-καταβολής μισθωμάτων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών και για επίδοση της με αριθμό 77/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση χρονικής παράτασης τμηματικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, Ο.Τ. 637)».

 

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση χρονικής παράτασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ».

 

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή των επιμέρους μελετών: α.  «Στατικής, Τοπογραφικής, Υδραυλικής και Περιβαλλονικής Μελέτης» και β.  «Η/Μ Μελέτη», της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ»

 

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής  για την παραλαβή του έργου:  «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2021-2022».

 

 

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας &

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για τον έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου Περιοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Πόλης Σερρών» στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ.2502/26-04-2023 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τα έτη 2023-2024 στο Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

 

 

 

  

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ.πρωτ.44365/28-12-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV014065784 2023-12-28, που αφορά την παροχή υπηρεσίας «Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων δημοτικών χώρων και κοιμητηρίων του δήμου Σερρών».

 

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 40,00€, για την    επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Β. Σ. σύμφωνα με το αρ.πρωτ.18983/4-6-2024 τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 16,65€, για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Σ. Β. σύμφωνα με το αρ.πρωτ.18984/4-6-2024 τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 20,00€, για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Χ. Σ. σύμφωνα με το αρ.πρωτ.19239/5-6-2024 τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 3.298,29€, για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην εταιρία «Χ. ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με το αρ.πρωτ.18700/31-5-2024 τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 229,40, για την προμήθεια σωλήνα αναρρόφησης για την επισκευή του αρ.κυκλοφορίας ΜΕ-136214 σαρώθρου της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 111,60, για την προμήθεια την  προμήθεια ροδών (ροδάκια) του αρ.κυκλοφορίας ΜΕ-136214 σαρώθρου της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 111,60€ με ΦΠΑ.

 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 276, 27, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αρ.κυκλοφορίας ΚΗΗ-8525 απορριμματοφόρου της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 820,04€, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής σε οχήματα του Δήμου Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 141,36€, για τη διάγνωση βλάβης για την επισκευή του αρ. κυκλ. ΚΗΗ-8528 οχήματος του Δήμου Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.718,20€, για την επισκευή της κλιματιστικής μονάδας και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας οδηγού στο αρ. κυκλ. PMX-3651 όχημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 150,00, για την καταβολή παραβόλου για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Η.Φ.Η.

 

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 7.995,52, για τη δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση δικτύου ΦΟΠ.

 

ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 31.383,37€, για την συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών»

 

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (15η), για την ενίσχυση κωδικών εξόδων της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (16η), για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές.

 

ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης για την Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2023, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2023.

               

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

   ΘΕΜΑ 25ο : Λήψη απόφασης  για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ Α’ βαθμού (ανταποδοτικού  χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών).

 

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Νικόλαος Κουφοτόλης

Αντιδήμαρχος Διοικητικού Σχεδιασμού και Αναδιάρθρωσης,

Ψηφιακής Διακυβέρνησης