Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018,

     β) τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023)

γ) την υπ΄ αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

       δ) την υπ’ αριθμ. 02/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και

       ε) την υπ’αριθμ. 20/2024 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

                      σας καλούμε να συμμετέχετε την Τετάρτη 26 του μηνός Ιουνίου 2024 και ώρα  12:05 μ.μ.  στην 31η Τακτική  Μεικτή Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής,  που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Κ. Καραμανλή 1, για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’αρ.54/2024 μελέτης της Δ.Τ.Υ , με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών και φθορών τμήματος του φέροντα οργανισμού του κλειστού κολυμβητηρίου Σερρών (Φάση 1)», καθώς και του τρόπου ανάθεσής της με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Ανακατασκευή τοιχίου περίφραξης 3ου Γυμνασίου».

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου με τίτλο: «Μικροεπισκευές βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε. Σκουτάρεως & Μητρουσίου & Κοινοτήτων Ορεινής & Άνω Βροντούς Δήμου Σερρών έτους 2021».

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Κατακύρωσης σύμβασης του έργου με τίτλο: « Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 143.000,00€  με ΦΠΑ 24% και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

 

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουφοτόλης

Αντιδήμαρχος Διοικητικού Σχεδιασμού και Αναδιάρθρωσης,

Ψηφιακής Διακυβέρνησης