61η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας των θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου να  παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης ΠΡ97/19-10-2021 Προσφυγής, που άσκησε η Π. Κ. του Β., στρεφόμενη κατά του Δήμου Σερρών.

 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Ορισμός Δικηγόρου  προκειμένου να  παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στη συζήτηση της με αρ. εισαγ. ΑΓ 12810/19-12-2018, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, Αγωγής, την οποία άσκησε ο Β. Ι. του Ο., στρεφόμενη και κατά του Δήμου Σερρών, η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση μετά από παραπομπή με την με αριθ. καταχ. ΑΓ 4/13-1-2022 κλήση επαναφοράς.

 

 

ΘΕΜΑ 3ο:   Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΓΑΚ 63501/2022 Αίτησης (Κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με Αίτημα Προσωρινής Διαταγής κατά το άρθρο 691 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), των: 1) Κ. Ν. του Γ. και 2)  Μ. Ε. του Ι., κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών των προσδιορισθεισών δικασίμων.

 

 

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.α.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: oikonomiki@serres.gr

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, η απόφαση που θα ληφθεί κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.