Ο Δήμος Νέας Ζίχνης προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομικά όργανα, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 03-4-2024 έως και την 12-4-2024, στο Δημαρχείο Νέας Ζίχνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αριθμός θέσεων
Ο αριθμός των υδρονομικών οργάνων καθορίστηκε σε έντεκα (11) ως εξής:
– Για την Κοινότητα Νέας Ζίχνης ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
– Για την Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου ένας (1) υδρονομέας για τρεις (3) μήνες
– Για την Κοινότητα Αγριανής ένας (1) υδρονομέας για πέντε (3) μήνες
– Για την Κοινότητα Αναστασιάς ένας (1) υδρονομέας για τέσσερις (4) μήνες
– Για την Κοινότητα Γαζώρου ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
– Για την Κοινότητα Θολού ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
– Για την Κοινότητα Νέας Πέτρας ένας (1) υδρονομέας για τρεις (3) μήνες
– Για την Κοινότητα Μυρρίνης ένας (1) υδρονομέας για δύο (2) μήνες
– Για την Κοινότητα Μυρκίνου ένας (1) υδρονομέας για τρεις (3) μήνες
– Για την Κοινότητα Σφελινού ένας (1) υδρονομέας για δύο (2) μήνες
– Για την Κοινότητα Λευκοθέας ένας (1) υδρονομέας για πέντε (3) μήνες

Αρδευτική περίοδος
Η αρδευτική περίοδο καθορίστηκε από 01-5-2024 και μέχρι λήξεως των συμβάσεων αντίστοιχα όπως αναφέρεται παραπάνω.

Απαιτούμενα Προσόντα
Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α) Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο.
γ) Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
δ) Να είναι κάτοχος μεταφορικού μέσου.
Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς:
α) Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται, όμως, μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάμεις.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό, επισυνάπτονται:
α) Αντίγραφο Δ.Α. Ταυτότητας
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την πρόσληψή του ως υδρονομικού οργάνου και ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατο όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2324350618.