της Κατερίνας Παναγέα-ypodomes.com

Προχωρά νέα επένδυση για αιολικό στις Σέρρες. Αναλυτικά, δόθηκε έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων και Περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 42 MW και κατασκευή υποσταθμού 33/150 kV», το οποίο θα κατασκευαστεί στις θέσεις «Αγγλικόν» & «Παλιούρι» αντίστοιχα, Δ.Ε. Αχινού, του Δ. Βισαλτίας, της Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία AIRENERGY ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

Περιγραφή του έργου

Ο Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) θα εγκατασταθεί εντός πολυγώνου, έκτασης 2.650.116,50 m2 στη θέση “Αγγλικόν”, στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Αχινού, του Δήμου Βισαλτίας, της Π.Ε. Σερρών.

Αποτελείται από επτά (7) Α/Γ, διαμέτρου D= 162m, ισχύος 6,0MW έκαστη, ήτοι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 42 ΜW. Οι ανεμογεννήτριες (Α/Γ) θα ανεγερθούν σε επτά (7) πλατείες ανέγερσης ανεμογεννητριών συνολικής επιφάνειας κατάληψης 39.633,96 m2.

Οι πυλώνες των Α/Γ είναι ύψους 125m και πάνω στην κορυφή τους εδράζεται η άτρακτος. Οι πυλώνες των Α/Γ εδράζονται στις αντίστοιχες θεμελιώσεις και στο εσωτερικό τους περιλαμβάνονται οι απαραίτητες καλωδιώσεις, τα ηλεκτρονικά ισχύος κ.λπ

Οι μετασχηματιστές χαμηλής τάσης/ μέσης τάσης, τοποθετούνται εσωτερικά στην νασέλα της κάθε Α/Γ και ανυψώνουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χαμηλής τάσης σε μέση τάση.

Συνοδά έργα

  • Έργα οδοποιίας πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας, συνολικού μήκους 5.089,56 m, εκ των οποίων τα 4.355,57 m αφορούν βελτίωση της υφιστάμενης κύριας οδού και τα 733,987 m την διάνοιξη νέων οδών
  • Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης, συνολικού μήκους περί τα 4.823,60 m, διασύνδεσης των Α/Γ μεταξύ τους και για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις Α/Γ στον νέο οικίσκο ελέγχου που θα εγκατασταθεί εντός της πλατείας της Α/Γ 5.
  • Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης μήκους περί τα 2.374,88 m, για τη διασύνδεση και μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον οικίσκο ελέγχου σε νέο Υποσταθμό Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ 33/150KV.
  • Κατασκευή νέου Υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33/150 kV