Του Φώτιου Βαγενά (Δικηγόρου)

Στο Πρωτοδικείο Σερρών δημοσιεύτηκε στις 20.10.2022 απόφαση με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων επι αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης κατά διαταγής πληρωμής (ΜονΠρωτΣερ 445/2022 ασφ) που συντάσσεται με την πρόσφατη απόφαση Αρείου Πάγου 822/2022 και ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε υπερ εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων. Πιθανολογεί ότι ο λόγος ανακοπής περί μη νομιμοποίησης των εταιρειών αυτών για έκδοση διαταγής πληρωμής κι επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης, θα γίνει δεκτός. Δέχεται την αίτηση κι αναστέλλει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής και του πρόσθετου λόγου.

Το σκεπτικό της απόφασης

Κατά της Διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, είχε ασκηθεί ανακοπή και Πρόσθετος Λόγος ανακοπής σχετικά με την μη νομιμοποίηση των εταιρειών διαχείρισης (ΑΕΔΑΔΠ) βάσει του Ν.  3156/2003 για να ασκούν  αγωγές και να επισπεύδουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Το Δικαστήριο πιθανολόγησε ότι αυτός ο πρόσθετος λόγος ανακοπής θα γίνει δεκτός, οπότε ανέστειλε την εκτέλεση της διαταγης πληρωμής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επι της ανακοπής.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο έκρινε ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ανέλαβαν μεν  την διαχείριση δανείων με βάση του Ν. 3156/2003, πλην όμως, οι εξουσίες διαχείρισης των απαιτήσεων είναι περιορισμένες, καθώς  ο νόμος αυτός δεν τις δίνει  το δικαίωμα να ασκούν αγωγές,  να αιτούνται  έκδοση διαταγής πληρωμής, να επισπεύδουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Η πρακτική συνέπεια

Λόγω της ερμηνείας που επικράτησε με την ΑΠ 822/2022,  οι εταιρείες διαχείρισης (όπως οι γνωστές INTRUM, DOVALUE, QQUANT, CEPAL κλπ) δεν δικαιούνται  με βάση το νόμο 3156/2003 να προβαίνουν σε αναγκαστική εκτέλεση, κατάσχεση , πλειστηριασμό των ακινήτων των οφειλετών.

Οι,δε, τυχόν διαταγές πληρωμής,  οι κατασχέσεις κι οι πλειστηριασμοί  που επίσπευσαν εταιρείες διαχείρισης μπορεί  να  κριθεί ότι πάσχουν από ακυρότητα.

Βέβαια, η απαίτηση δεν εξαλείφεται. Θα επανέλθουν οι εταιρείες διαχείρισης αφού προηγουμένως αναλάβουν την διαχείριση των απαιτήσεων  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, ο οποίος τις επιτρέπει να ασκούν αγωγές, να αιτούνται  έκδοση διαταγης πληρωμής, να επισπεύδουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

 Μόνο, που αυτό απαιτεί χρόνο,  που επενεργεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, επωφελώς για τους οφειλέτες, ώστε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να προβούν σε διακανονισμό των υποχρεώσεών τους κι  όχι κάτω από πιεστικές διαδικασίες εκτέλεσης, όπως  επισπεύδονται  επι του παρόντος.

Φ. Βαγενάς

Δικηγόρος

www.vagenaslaw.gr