60η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας του μοναδικού της θέματος:

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:Ανάκληση – Επικαιροποίηση – Έγκριση των  αποφάσεων που ελήφθησαν στις υπ’αριθμ. 54/7-10-2022, 55/10-10-2022,  56/17-10-2022, 57/24-10-2022, 58/27-10-2022, 59/31-10-2022 Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της με αρ.πρωτ.235900/1-11-2022 απόφασης του Συντονιστή της ΑΔΜΘ.

 

 

 

 

 

 

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 10:00π.μ. έως τις 11:00 π.μ. και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.α.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: oikonomiki@serres.gr

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, η απόφαση που θα ληφθεί κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.