Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἐργαζομένη πάντοτε γιά τόν ἁγιασμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, μέ τιμή, σεβα­σμό, ἀλλά καί χα­ρά πνευματική, θά ὑποδεχθεῖ ἀπότμημα ἐκ τοῦ χαριτοβρύτου ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ θαυ­ματουργοῦ, προερχόμενο ἀπό τήν ἱερά Μονή Ἁγ. Τριάδος Αἰγίνης, στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης, τήν Δευτέρα 22 Ἀπριλίου, στίς 7:00 τό ἀπό­γευμα. Τό ἱερό λείψανο θά εὑρί­σκεται στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης, ἕως καί τίς 27 Ἀπριλίου, ὅπου καθημε­ρινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολου­θίες.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.