62η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  1ο:Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου  για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών κατά τη συζήτηση της με αρ. ΓΑΚ 72906/2022 Αίτησης (Κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με Αίτημα Προσωρινής Διαταγής  κατά το άρθρο 691 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) των : 1) Χ. Α., 2) Σ. Γ. κ.λ.π., κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΘΕΜΑ  2ο:Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου  για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών κατά τη συζήτηση της με αρ. ΓΑΚ 72920/2022 Αίτησης (Κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με Αίτημα Προσωρινής Διαταγής  κατά το άρθρο 691 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) της Κ. Ε. του Θ., κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού”, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ  3ο:Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου να  παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για τη συζήτηση της με αρ. καταχ. ΠΡ 42/15-3-2022 Προσφυγής, που άσκησαν οι: 1) Α. Π. του Δ. και 2)  Μ. Β. του Α., στρεφόμενη κατά του ΟΤΑ-ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

 

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση υποβολής πρότασης «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» προϋπολογισμού 6.450.000,00€ προκειμένου να μεταφερθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ)

 

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση της Υπηρεσίας με τίτλο: « Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και  συγκρότηση συλλογικού οργάνου.

 

 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση 2ης χρονικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών».

 

ΘΕΜΑ  7ο:Έγκριση  9oυ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου Δήμος Σερρών για το έργο “Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)»  στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009″

 

 

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση του πρακτικού 1/07-11-2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 66.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 81.840,00€ με ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ  9ο:Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  αξιολόγησης των  προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, (με χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) ανάθεσης της σύμβασης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ (ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑ)” Προϋπολογισμού:89.999,99€ με ΦΠΑ.24%  και αρ.Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 192835

 

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση  των  πρακτικών 1/24-10-2022  και  2/26-10-2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικών Δημοτικού Γηπέδου Σερρών», προϋπολογισμού 137.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 169.880,00€ με ΦΠΑ.

 

 

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση  των  πρακτικών 1/03-11-2022 και 2/03-11-2022  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835)», προϋπολογισμού 38.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 48.112,00€ με ΦΠΑ.

 

 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση των πρακτικών 1/25-10-2022 και 2/25-10-2022 της Επιτροπής  Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του  ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών» για τα έτη 2023-2025, προϋπολογισμού 700.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 868.000,00€ με ΦΠΑ.

 

 

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση των πρακτικών 1/2-10-2022, 2/13-10-2022 & 3/2-11-2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού  ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 45.267,00€ χωρίς ΦΠΑ και 56.131,08€ με ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση  όρων  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Λευκώνα.

 

 

ΘΕΜΑ 15ο:Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για  την  εκμίσθωση τμήματος του υπ’αρ.1354  αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Χριστός.

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

 

 

ΘΕΜΑ 17ο:Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

 

 

ΘΕΜΑ 18ο:Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

 

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση απαλλαγής υπολόγου του αρ. Α/1406/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  και  έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

 

 

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση  της  αρ. 159/2022  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, με θέμα «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022 (7η Αναμόρφωση)».

 

 

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση της υπ’ αρ.149/2022 απόφασης του Δ.Σ. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, με θέμα : “Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης”.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9546 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 1η Νοεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταβεί η υπάλληλός μας κ. Βαρναλίδου Ελένη στην ημερίδα που διοργανώνει το Κ.Α.Π.Ε. με τίτλο: “Οι Ενεργειακές Υπηρεσίες και οι Συμβάσεις Ενεργειακής  Απόδοσης (ΣΕΑ) ως εργαλεία για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας”.

 

 

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 2α Νοεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταφερθούν εκθέματα από το Μουσείο ΞΕΝΑΚΗ στην έκθεση ART ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ INTERNATIONAL FAIR.

 

 

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 3η Νοεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταβούν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Καρακολίδης Παναγιώτης και η κ. Τερμεντζίδου Μαρία στην Υπηρεσία Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κ. Μακεδονίας για υποθέσεις του Δήμου.

 

 

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-4597 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 7η Νοεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή της δικηγόρου του Δήμου σε πολιτικό δικαστήριο.

 

 

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 8η Νοεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για την μετάβαση του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για υποθέσεις του Δήμου.

 

 

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 11.025,81€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή αποζημίωσης στον κ. Μ. Ν. του Α., λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π.592 στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Ιμαρέτ».

 

 

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.719,34€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή αποζημίωσης στην κ. Σ. Α. του Χ., λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π.796 στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Αλιμπέκιοι».

 

 

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.304,60€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή αποζημίωσης στην κ. Κ. Μ. του Α., λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π.740 στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Αλιμπέκιοι».

 

 

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.100,74€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δικαιούχους, λόγω μη ύπαρξης βεβαιωμένης οφειλής στο δημοτικό ταμείο.

 

 

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 35,77€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δικαιούχους, λόγω μη ύπαρξης οφειλής στο δημοτικό ταμείο και πλεονασματικής κατάθεσης.

 

 

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 133,92€ με Φ.Π.Α., για τη δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας του υπ’ αρ. 1354 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Χριστός, στην εφημερίδα «Σημερινή».

 

 

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 133,92€ με Φ.Π.Α., για τη δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας του υπ’ αρ. 363 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Αναγέννησης, στην εφημερίδα «Σερραϊκό Θάρρος».

 

 

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 153,76€ με Φ.Π.Α., για τη δημοσίευση του δικαιώματος για την εμπορία υδάτων, στην εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα».

 

 

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.010,60€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδων για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνίων προβολέων LED».

 

 

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.184,20€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδων για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «1. Μαζί με την οικογένεια Κοινωνική Πολιτική σε άπορες οικογένειες Δήμου Σερρών και 2. Προμήθεια διατακτικών προσφοράς τροφίμων κλπ. ειδών, σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων 2022 και Πάσχα 2023».

 

 

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 12.311,56€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δικαιούχους, λόγω μη ύπαρξης οφειλής στο δημοτικό ταμείο.

 

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 154,87€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Χ. Δ. του Χ.

 

 

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 302,09€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Φ. Ά. του Κ.

 

 

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 383,63€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Π. Θ. του Β.

 

 

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 178,56€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδας για τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης που αφορά την πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Σερρών.

 

 

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.847,60€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδας για τη δημοσίευση της πλήρωσης δύο (2) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

 

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 101.184,00€ με Φ.Π.Α., για την έκδοση χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με την αρ. 1688/2022 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

 

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 13.640,00€ με Φ.Π.Α., για την έκδοση χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με την αρ. 1689/2022 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

ΘΕΜΑ 45ο:Έγκριση της υπ’ αρ. 53/2022 μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της « Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)  Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α  και 74.400,00€ με Φ.Π.Α. και καθορισμό όρων διακήρυξης.

 

ΘΕΜΑ 46ο:Έγκριση της υπ’ αρ. 69/2022 μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτισης των όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων  ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Σερρών » προϋπολογισμού 177.636,00€ με ΦΠΑ