Με αφορμή την αντικατάσταση και βελτίωση του Οδοφωτισμού του Δήμου Σερρών, τα γνωστά πλέον «Led» και το αντίστοιχο θέμα της 62ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, υπενθυμίζω:

Τοποθέτηση που διατύπωσα στη 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Α) Να υποβληθούν εκθέσεις μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας για την επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου και της προμήθειας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τρεις προτάσεις:

1) Μέσω σύναψης Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) με επιβλέπων Εξωτερικό Ανεξάρτητο Σύμβουλο.

2) Μέσω συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε), με αξιολόγηση από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.),  (Βελτιωμένη και Επικαιροποιημένη με τα σημερινά δεδομένα).

3) Μεσοπρόθεσμα με ιδίους πόρους και μέσα.

 

Β) Στις ανωτέρω μελέτες των προτάσεων να υπάρξει και η έκθεση:

1) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

2) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενεργειακών     Εφαρμογών και Υπηρεσιών

3) του Τμήματος Περιβάλλοντος

4) του Σωματείου Εργαζομένων ιδιαιτέρως για την πρόταση (Α3).

 

Γ) Όλες οι διαδικασίες να έρθουν προς έλεγχο, έγκριση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το ΦΕΚ που ορίζει τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Ν.4735/2020 προβλέπει:

«Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του».

 

Τέλος υπενθυμίζω: Στις 25 Οκτωβρίου 2021, κατατέθηκε προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, το κάτωθι αίτημα, υπογεγραμμένο από τους Δημοτικούς Συμβούλους: Αντώνη Γεωργούλα, Ηλία Γκότση, Γιώργο Δούκα, Βασίλη Παπαβασιλείου, Αριάδνη Παπαφωτίου, Βασίλη Τερζή, Παύλο Φαρμάκη, Παρθένα Χαραλαμπίδου και Παντελή Χράπα.

«Αιτούμαστε, να φέρετε προς συζήτηση και ψήφιση στην προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το θέμα: «Παραπομπή της λήψης απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο της μελέτης βιωσιμότητας για την αντικατάσταση του οδοφωτισμού στο Δήμο Σερρών καθώς και όλες τις σχετικές διαδικασίες και αποφάσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου».

Δυστυχώς το αίτημα απορρίφθηκε.

 

«Όλα στο φως» λοιπόν αλλά και με την ευθύνη όλων.

 

Με τιμή

 

Βασίλης Τερζής